Ndihmë në falimentimin e ndërmarrjeve

Një likuidim i planifikuar mire dhe i kryer nga persona kompetentë do të mbrojë më së miri interesat e juaja. Falimentimi jo i organizuar mund të qoj në falimentimin personal të menaxherit. Ekzistojnë dy mënyra kryesore për të futur një kompani në likuidim (apo falimentim) : - Hapja e një procedure gjyqësore nga një kreditor për mos pagesa - Kompania vetë deklarohet në falimentim Në bazë të art. 725 CO, kur një kompani ka arsye serioze se është e mbingarkuar me borxhe, bordi i drejtorëve duhet të hartoj një bilanc të ndërmjetëm (të përkohshëm) dhe t’ia paraqesë atë auditorëve për verifikim. Nëse rezulton se borxhet nuk mund të paguhen më, bordi i drejtorëve është i detyruar që të paraqes rastin te gjyqtari i gjykatës kompetente për të filluar procedurën e falimentimit.Zgjedh njëren nga pakot tona

Shuarja e biznesit (thjeshtë)

prej 1549 CHF

Kliko

Trego më shumë

Shuarja e biznesit bëhet vetëm pas shlyerjes së borxheve eventuale. Mbetja e pasurisë shkon tek aksionarët si dividentë e likuidimit.

Shuarja e biznesit (ekspres)

prej 2000 CHF

Kliko

Trego më shumë